01

انواع مقاطع شش گوشی

تولید و اکسترود انواع شش گوش و چند وجهی های آلومینیومی به صورت توپر در کلیه گروههای آلیاژی و به صورت توخالی در گروه 6000 با حداقل تلورانس ابعادی

02

انواع لوله های آلومینیومی

تولید و اکسترود انواع لوله های آلومنیومی در گروههای 1000 ، 3000،5000 و 6000 در سایزهای 8 الی 200 میلی متر با حداقل ضخامت و تلورانس های ابعادی

03

انواع میلگرد آلومینیومی

تولید و اکسترود انواع میل گرد های آلومینیومی در کلیه گروههای کارپذیر با حداقل تلرانس ها در سایز های 5 الی 200 میلی متر

04

انواع مقاطع ماشین کاری شده آلومینیومی

تولید ، اکسترود و ماشین کاری انواع مقاطع و پروفیل های آلومینیومی در کلیه گروههای آلیاژی ریخته گری و کار پذیر با هدف تحویل مقاطع به صورت تمام شده در ظرفیت های مختلف و تنوع ماشین کاری

05

ریخته گری بیلت

تولید انواع بیلت های آلومینیومی در کلیه گروههای آلیاژی کارپذیر 1000 تا 7000 همراه با عملیات هموژنایز در سایزهای "6 الی " 10

06

انواع تسمه های آلومینیومی

تولید و اکسترود انواع مقاطع چهار گوش و تسمه آلومینیومی در کلیه گروههای کارپذیر تا حداکثر 300 میلی متر عرض مقطع

07

مقاطع اختصاصی اکستروژن

تولید و اکسترود انواع مقاطع به صورت طرح و نقشه های اختصاصی مشتریان در کلیه گروههای کارپذیر آلومینیوم با کاربری های متنوع