2020-03-21 15:09:54

برگزاری جلسه تعیین هیئت مدیره انجمن صنایع آلومینیوم

<p>برگزاری جلسه هيئت مديره انجمن صنفي صنايع آلومينيوم استان مركزي مورخ سي ام آذر ماه در شركت پارس آلومين .</p>