2020-03-21 14:35:21

حضور مجموعه پروفیل اراک در سیزدهمین نمایشگاه صنعت و قطعات خودرو

<p>شرکت پروفیل اراک همچون سنوات گذشته آبان ماه 1397 نیز با حضوری فعال در نمایشگاه صنعت و قطعات خودرو شرکت  نموده و میزبان صنعتگران و بازدید کنندگان  از اقشار مختلف جامعه می باشد.</p>